Kategórie

Následujte nás na Facebooku

Obchodné podmienky

Údaje o predávajúcom

Jaga Shop spol. s.r.o.
IČO: 43967019
IČDPH: SK2022539871
Sídlo: Čiernovodská 11,  821 07  Bratislava

Prevádzka: Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava
Telefón: 02/44640069
E-mail: jagashop@jagashop.sk
Bankové spojenie: IBAN: SK85 1111 0000 0010  2509 4001  SWIFT: UNCRSKBX

Ako začať

 1. Zaregistrujte sa a vyplňte riadne všetky potrebné údaje.
 2. Prihláste sa do systému prihlasovacím menom a heslom.
 3. Prejdite výrobok, ktorý chcete kúpiť a kliknutím na "kúpiť" ho pridajte do svojho nákupného košíka. Toto opakujte, až máte v košíku celý nákup. Podmienkou je minimálny odber 35 € bez DPH.
 4. Kliknite na odkaz "Nákupný košík", alebo "Košík / pokladňa" a skontrolujte obsah košíka, počty kusov, dodaciu adresu a telefón.
 5. Zvoľte spôsob dopravy.

1. Základné ustanovenia a výklad pojmov

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Jaga Shop spol. s.r.o., IČO: 43967019, so sídlom Čiernovodská 11, 821 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sro, vo vl. č. 50528/B ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom sa riadia okrem týchto VOP aj príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zákona č. podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 • Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

2 Kúpna zmluva

2.1. Uzavretie kúpnej zmluvy

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. 

2.2. Dodanie predmetu kúpy


Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a prevedie naňho vlastnícke právo k veci, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Kupujúci sa stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. 
Ak má byť vec odoslaná prepravou, predávajúci odovzdá vec kupujúcemu odovzdaním dopravcovi. Práva z prepravnej zmluvy, ktoré má kupujúci voči dopravcovi tým nie sú dotknuté.Predávajúci sa zaväzuje, že odovzdá kupujúcemu tovar v dojednanom množstve, akosti a prevedení.Predávajúci zabalí vec obvyklým spôsobom tak, aby bola zabezpečená primeraná ochrana predmetu kúpy.

3. Prevádzková doba

Kupujúci môže objednávať tovar prostredníctvom e-shopu časovo neobmedzene, t. j. 24 hodín. Prípravu tovaru objednaného realizujú zamestnanci predávajúceho v kamennej predajni na adrese: Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava. Otváracia doba je zverejnená na webovej stránke spoločnosti www.jagashop.sk

4. Ceny

V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Kupujúci – spotrebiteľ môže nakupovať prostredníctvom e-shopu po registrácii. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH 
Tato cena je pre kupujúcého konečná.
Pokiaľ ide o akciové ceny, tieto ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar bol ponúkaný.

5. Spôsob objednávania

Objednávky sa realizujú prostredníctvom nákupného košíka. Po doručení vašej objednávky vám bude zaslaný mail s potvrdením vašej objednávky. Toto potvrdenie sa považuje za záväzné. V prípade neprevzatia tovaru si vyhradzujeme právo na úhradu nákladov spojených s poštovným a balným.

6. Spôsob doručenia

Vaša objednávka vám bude doručená kuriérskou spoločnosťou- platba pri prevzatí zásielky, alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne v prevádzke našej firmy na Starej Vajnorskej 15 v Bratislave.

Cena poštovného pre Slovensko:

K balíku od 0-5 kg – 5,99€ bez DPH
K balíku od 5-10 kg – 6,99€ bez DPH
K balíku od 10-15 kg – 7,99€ bez DPH
K balíku od 15-20 kg – 8,99€ bez DPH
K balíku od 20-25 kg – 13,99€ bez DPH
K balíku od 25-30 kg – 15,99€ bez DPH
K balíku od 30-35 kg – 17,99€ bez DPH
K balíku od 35-40 kg – 18,99€ bez DPH
K balíku od 40-45 kg – 19,99€ bez DPH
K balíku od 45-50 kg – 21,99€ bez DPH
K balíku od 50-55 kg – 23,99€ bez DPH
K balíku od 55-60 kg – 25,99€ bez DPH
K balíku od 60-65 kg – 27,99€ bez DPH
K balíku od 65-70 kg – 29,99€ bez DPH
K balíku od 70-75 kg – 31,99€ bez DPH
K balíku od 75-80 kg – 33,99€ bez DPH
K balíku od 80-85 kg – 35,99€ bez DPH
K balíku od 85-90 kg – 37,99€ bez DPH
K balíku od 90-95 kg – 39,99€ bez DPH
K balíku od 95-100 kg –41,99€ bez DPH
K balíku od 100 + kg – 49,99€ bez DPH

Cena poštovného pre Českú republiku:

K balíku od 0 kg do 5kg účtujeme poštovné a balné 8.99 € (bez DPH)
K balíku od 5 kg do 15kg účtujeme poštovné a balné 10.99 € (bez DPH)
K balíku od 15 kg do 30kg účtujeme poštovné a balné 15.99 € (bez DPH)
K balíku od 30 kg do 50kg účtujeme poštovné a balné 25.99€ (bez DPH)
K balíku od 50 kg do 75kg účtujeme poštovné a balné 35.99€ (bez DPH)
K balíku od 75 kg do 100kg účtujeme poštovné a balné 45.99€ (bez DPH)
K balíku od 100+ kg účtujeme poštovné a balné 59,99 (bez DPH) 

Prepočet cien CZK a EURO

Platby na dobierku je možné v Českej republike uhrádzať v mene CZK. Prepočet ceny EURO na CZK sa riadi aktuálnym denným kurzom NBS
https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/denny-kurzovy-listok-ecb

Neprevzaté dobierky

V prípade, že si kupujúci objedná tovar z internetového obchodu www.jagashop,sk a neprevezme si zásielku, resp. zásielka sa vráti prevádzkovateľovi internetového obchodu

z dôvodu, že kupujúci odmietne prevziať tovar, alebo zásielka nebude doručená z dôvodu uvedenia nesprávnej adresy, zákazníkovi - kupujúcemu vzniká povinnosť uhradiť expedičné náklady vo výške uvedenej v obchodných podmienkach, t.j. poštovné a balné náklady a taktiež poštovné náklady, ktoré vznikajú pri vrátení zásielky na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu jagashop.com, ktoré je predávajúci povinný uhradiť pri vrátení neprevzatej dobierky Remax courier service. Predávajúci osloví kupujúceho prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Stornovanie objednávky musí zákazník realizovať pred odoslaním zásielky a to telefonicky. Stornovanie zásielky len prostredníctvom emailu neberieme do úvahy a takého zrušenie objednávky neoprávňuje zákazníka na storno už zadanej objednávky. 

Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba pre kupujúcich (pre právnické osoby IČO a DIČ) je 6 mesiacov.

7. Reklamačné (Záručné) podmienky

I. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v predávacom protokole prepravcu.

II. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: jagashop@jagashop.sk spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

III. Miestom pre uplatnenie reklamácie v SR je:Jaga Shop spol. s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava. Tovar je možné reklamovať aj osobne na našej pobočke.

IV. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky. Balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo.). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a závady tovaru.

V. Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doložiť doklad o reklamácii.

VI. Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými, pracovníkmi predávajúceho neschválenými komponentmi, ani so softvérovými aplikáciami, ktorých funkčnosť nebola kupujúcim výslovne požadovaná v písomnej objednávke.

VII. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté použitím nesprávneho, alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti.

VIII. Predávajúci negarantuje plnú funkčnosť aplikačného software vo verziách, ktoré nie sú vhodné (nie sú vytvorené) pre objednaný operačný systém. Za prípadné problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou aplikácií, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nepreberá predávajúci žiadnu zodpovednosť.

IX. Záruka sa nevzťahuje na tovar s porušenou ochrannou pečaťou, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami atď. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou výrobku a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

 1. mechanickým poškodením tovaru,
 2. elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky, alebo plošné spoje),
 3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom adresované
 4. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 5. ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom,
 6. pokiaľ sa závada prejavuje iba u software, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného software a spotrebného materiálu,
 7. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním, alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, alebo všeobecnými princípmi,
 8. vykonaním nekvalifikovaných zásahov, či zmenou parametrov,
 9. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď),
 10. pri chybne vykonanom upgrade BIOSu, firmware,
 11. tovar bol poškodený prírodnými živlami, alebo vyššou mocou.

X. V prípade, že tovar je software, vzťahuje sa záruka výhradne na fyzickú čitateľnosť médií (média nesmú byť poškrabané a pod.). Momentom odstránenia ochranných prostriedkov (fólie, pečate, otvorenie obálky a pod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softvérového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu softvéru.

XI. Ak zistí technik, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok , ale nekorektná inštalácia, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka.

XII. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar, alebo jeho súčasti sú znečistené, alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné prevzatie tovaru do reklamačného procesu.

8. Spôsob vybavenia reklamácie

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

I. Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. 

II. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. (Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po prijatí do dňa vybavenia reklamácie. Nie však do vyzdvihnutia kupujúcim! O vybavení je zákazník informovaný telefonicky, ktorý uviedol už pri nákupe.)

III. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho. Ak sa z technických dôvodov stane, že SMS alebo e-mail nedostane kupujúci v zákonnej mesačnej lehote, má kupujúci možnosť sa automaticky dostaviť na reklamačné oddelenie, kde mu bude vybavená reklamácia vydaná po predložení originálu príjemky reklamácie.

IV. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60-tich dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie.

Táto čiastka je stanovená vo výške 1EUR/deň pri tovare nad 5kg, pri tovare do 5kg je cena 0.50EUR/deň.

9 Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje budú použité iba za účelom plnenia kúpnej zmluvy, prípadne v rámci reklamačného konania a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou prostredníctvom dopravcu či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (meno, adresa, príp. dodacia adresa, číslo účtu, tel. číslo), a v súvislosti s marketingovými úkonmi predávajúceho (napr. telefonické alebo elektronické oslovovanie zákazníkov). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov na účely splnenia objednávky a pre marketingové účely predávajúceho, a to až do doby jeho písomného alebo ústneho vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. 

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku pre kupujúceho – podnikateľa, ak predávajúci pri kontrole zistí, že IČO, ktoré kupujúci uviedol neexistuje, prípadne podnikateľský subjekt zanikol.

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne na účely zaslania objednaného tovaru a na komunikáciu so zákazníkom.

V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu jagashop.com osobné údaje svojich zákazníkov, získané registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("Zákon o ochrane osobných údajov").

Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených Zákonom o osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820017 Bratislava 27

Internetový veľkoobchod jagashop.com sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Prevádzkovateľ internetového obchodu jagashop.com, môže využívať personalizované zobrazovanie a ponúkanie služieb na stránke internetového obchodu, na základe zistených informácii o používateľovi pomocou prostriedkov informačných technológií, prípadne na základe jeho správania pri využívaní internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu jagashop.com, môže využívať služby na zobrazovanie a cielenie reklamy od externých dodávateľov. Získanie a spracovanie a ochrana osobných údajov je v ich kompetencii na základe platných zákonov.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.jagashop.sk, môže využívať zasielanie marketingových ponúk na e-mailovú adresu po prihlásením sa zákazníka pre odber noviniek (môže byť tiež použité slovné spojenie "spravodaj", "newsletter", "mailing list").

Práva zákazníka ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:

 • vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých  účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
 • namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

10 Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote oznámil odstúpenie od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch predávajúceho.

Tovar by mal kupujúci - spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, v súlade s ustanovením § 10 ods. 4 zákona č.102/2014 Z. z. môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru.

Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogéria a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č.102/2014 Z. z. nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

 1. o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. redaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11 Alternatívne riešenie sporov

V súlade s ustanoveniami zákona č. 391/2015 z. Z. o alternatívnych riešení sporov, prípadne spory medzi e shop  a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke ministerstva hospodárstva - http://www.mhsr.sk//

12 Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01. 01. 2016. Všeobecné obchodné podmienky strácajú účinnosť nadobudnutím účinnosti nových obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Podľa zákona č. 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole v znení neskorších predpisov, orgánom dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, pre Bratislavský kraj konkrétne Inšpektorát SOI, so sídlom Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07  Bratislava, tel. č.: 02/ 58 272 172 - 3; 02/ 58 272 106, fax: 02/ 58 272 170, e-mail: ba@soi.sk.

Vyhradzujeme si právo všeobecné obchodné podmienky podľa potreby upravovať, taktiež v prípade vypredania skladových zásob tovar nedodať.